1. Informacje ogólne:

– należymy do parafii w miejscu zamieszkania a nie zameldowania;
– wszelki dokumenty (akt chrztu, ślubu itd.), które zostały spisane w parafii, na zawsze tam pozostają, nawet gdy nastąpił podział;
– zasadniczo chrzest, I Komunia św., bierzmowanie, ślub i pogrzeb odbywają się w parafii zamieszkania; w wyjątkowych sytuacjach może to być w innej parafii, za pisemną zgodą własnego proboszcza;
– ślub może się odbyć w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

2. Chrzest:

– dziecku można udzielić chrztu na podstawie wiary jego rodziców;
– rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, są po bierzmowaniu, są praktykujące i nie mają żadnych przeszkód do przyjmowania sakramentów pokuty i komunii św. (przeszkodą do przyjmowania tych sakramentów jest np. życie na wzór małżeński bez ślubu kościelnego);
– do chrztu dziecka rodzice przedstawiają Akt Urodzenia dziecka z USC, poświadczenie od księdza proboszcza, że rodzice chrzestni mogą być dopuszczeni do tej godności (jeśli są z innej parafii, niż ta, w której chrzest będzie miał miejsce);
– rodzice chrzestni po zaświadczenie, że mogą nimi zostać, zgłaszają się osobiście do proboszcza swego miejsca zamieszkania.

3. Bierzmowanie, jak wszystkie sakramenty, jest dla osób wierzących i praktykujących, ma być wprowadzeniem w dojrzałe życie chrześcijańskie i otwarciem się na dary Ducha Świętego. Pierwszym i najważniejszym warunkiem rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania jest systematyczny udział we Mszy św. w niedziele i święta.

4. Pokuta i pojednanie:

– zachęcamy do regularnego korzystania ze spowiedzi, nie tylko „na” i „tuż przed” świętami;
– konieczne jest dobre przygotowanie do spowiedzi poprzez solidny rachunek sumienia;
– bardzo ważna jest szczerość w wyznaniu grzechów, żal za grzechy i staranie się o to, by wypełnić dobrze postanowienia poprawy.

4. Eucharystia:

– naszym prawem i przywilejem, ale też i podstawowym obowiązkiem jest udział we Mszy św. we wszystkie niedziele i święta (opuszczenie Mszy z własnej winy jest grzechem śmiertelnym);
– do Komunii św. nie wolno przystępować, gdy jesteśmy w stanie grzechu śmiertelnego, lub gdy już dawno nie byliśmy u spowiedzi św.;

4. Sakrament małżeństwa:

– termin dobrze jest zgłosić z większym wyprzedzeniem;
– przygotowanie: katecheza szkolna, katecheza parafialna, spotkania w poradni małżeńskiej, spotkania z księdzem w parafii, w której ślub ma się odbyć (na 3 miesiące przed); spowiedź przedślubna;
– wszelkie sprawy związane ze ślubem narzeczeni załatwiają w kancelarii osobiście;
– dokumenty potrzebne do załatwienia formalności przedślubnych: Świadectwo Chrztu Św. (jeśli ślub ma się odbyć w innej parafii, niż ta w której był chrzest), ważne jest przez sześć miesięcy; świadectwo uczestniczenia w katechizacji (świadectwo szkolne); poświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej i uczestniczenia w spotkaniach w poradni małżeńskiej; dowody osobiste; dokumenty z USC (ważne 3 miesiące – tzw. „ślub konkordatowy”);

6. Sakrament namaszczenia chorych przeznaczony jest dla osób ciężko lub przewlekle chorych i dla osób starszych, można go przyjmować wielokrotnie; nie jest bezpośrednim przygotowaniem na śmierć, na to dany nam jest „Wiatyk”, czyli Komunia św. przyjęta na „ostatnią ziemską drogę”; zawsze można o ten sakrament poprosić księdza w swojej parafii, lub kapelana w szpitalu.

5. Pogrzeb:

– nie jest sakramentem, od tego, jak „wygląda” nie zależy zbawienie zmarłego;
– zmarłym nie udziela się sakramentu namaszczenia chorych; sakramenty są dla żywych! Należy o nie zadbać dla swoich bliskich odpowiednio wcześnie;
– kwiaty i znicze są bardziej dla nas, żyjących, prawdziwą pomocą duchową dla zmarłych jest modlitwa i Msza św. za nich sprawowana;
– dokumenty potrzebne do załatwienia formalności przed pogrzebem: Akt Zgonu z USC, informacja o sakramentach, które Osoba Zmarła przyjęła przed śmiercią (najczęściej od Księdza Kapelana szpitala), jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii, potrzebna jest zgoda proboszcza tej parafii na terenie której Osoba Zmarła mieszkała.